S.T.S PRODUCT CO.,LTD

                  เป็นเวลากว่า 28 ปี ที่ บริษัท เอส ที เอส โปรดักส์ได้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป ส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ( mass production และ made to oder)  เรามีช่างฝีมือที่สามารถผลิตงานไม้และงานเหล็กที่มีคุณภาพ แต่ราคาย่อมเยาว์  ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น Ikea, Calscan, Yamazen, Pearl Trading, Ad-x

                  วันนี้ เอส.ที.เอส โปรดักส์ยังคงรักษาและพัฒนาคุณภาพของสินค้าบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน เราเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จากวัตถุดิบหลากหลายประเภท อาทิเช่น เหล็ก หินอ่อน  ไม้อัดสัก ไม้เต็ง ไม้ MDF ไม้ปาติเกิ้ล ไม้ยางพารา ไม้สน เฟอร์นิเจอร์ปิดผิวลามิเนต และอื่นๆ

                           "We delivery the finest quality" คือหลักในการทำงานของเราเพราะบริษัทต้องการสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้รับความพอใจจากลูกค้าสูงสุด ดังนั้นเราจึงพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับหลักในการทำงานที่วางไว้

 
Visitors: 143,319